Hoge energielasten tegengaan met DUMAVA-subsidie

9 tips voor non-profit organisaties om DUMAVA-subsidie te verwerven

 

Kennismaken met DUMAVA-subsidie

Het Rijk helpt eigenaren van maatschappelijk vastgoed tot 2030 om te verduurzamen. Hiervoor is de DUMAVA-subsidie in het leven geroepen. DUMAVA staat voor Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed en de jaarlijkse subsidiepot bevat ca. € 190 miljoen. 

 

Organisaties die in aanmerking komen

Uiteenlopende organisaties kunnen aanspraak maken op DUMAVA-subsidie. De gemene deler is het trefwoord ‘maatschappelijk’. De aanvragende organisatie moet een maatschappelijke signatuur hebben en het te verduurzamen vastgoed in eigendom hebben. Voorbeelden van organisaties die in aanmerking komen, zijn:

·         ziekenhuizen
·         zorginstellingen
·         woonvormen
·         hospices
·         inloophuizen
·         dorpshuizen/multifunctionele accommodaties/wijkcentra
·         woonvormen en dagbestedingsinitiatieven
·         maatschappelijke opvang
·         onderwijsinstellingen
·         musea
·         religieuze/kerkelijke instellingen
·         scouting
·         verpleeghuizen
·         theaters en schouwburgen
·         kinderboerderijen
·         welzijnsorganisaties
·         kinderopvang en peuterspeelzalen
·         bibliotheken
·         overheid (provincies en gemeenten)
     
 * Tip 1: Om in aanmerking te komen voor DUMAVA-subsidie moet een organisatie een SBI-code van de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’ hebben. Deze code is o.a. te vinden op het uittreksel van Kamer van Koophandel. Check hier de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’.

Een SBI-code van de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’ is geen garantie dat de organisatie in aanmerking komt voor de DUMAVA-subsidie. Organisaties die inkomsten- of vennootschapsbelasting moet afdragen, hebben er geen recht op.

* Tip 2: Ook sportorganisaties vallen in principe buiten de DUMAVA-subsidie. BOSA-subsidie kan hiervoor mogelijk wel een oplossing zijn.

 

Energieadviesrapport of integraal maatwerkadvies als basis

Binnen organisaties leven vaak al tal van verduurzamingsideeën en de benodigde kennis en kunde is meestal ook al aanwezig. Toch moet een extern en gecertificeerd bureau altijd een adviesrapport opstellen. Dit adviesrapport is verplicht en vormt de basis van de DUMAVA-aanvraag. Voor het uitvoeren van één, twee of drie verduurzamingsmaatregelen moet het energieadviesbureau een energieadviesrapport opstellen. Bij meer dan drie verduurzamingsmaatregelen gaat het om een integraal verduurzamingsproject en is een integraal maatwerkadvies nodig. In plaats hiervan kunnen ook andere adviezen volstaan, zoals Integraal BREAAM-NL, GPR Gebouw en Portefeuilleroutekaart met energielabel. Voor rijksmonumenten is een DuMo-advies nodig.

Het adviesrapport, ongeacht de vorm, is voor maximaal 50 procent subsidiabel op het moment van subsidietoekenning.

* Tip 3: Controleer het energieadviesbureau op de juiste certificering via de website van Centraal Register Techniek.

 

Subsidiabele verduurzamingsmaatregelen voor DUMAVA

DUMAVA-subsidie bedraagt 30 procent voor verduurzamingsmaatregelen van maatschappelijk vastgoed. Bij bepaalde verduurzamingsmaatregelen kan dit percentage soms zelfs oplopen tot 35 procent.

Belangrijk is dat de organisatie de verduurzamingsmaatregelen nog niet heeft uitgevoerd en dat de organisatie tot de subsidietoekenning ook nog geen verplichtingen is aangegaan met leveranciers. Verder moet het maatschappelijk vastgoed zijn opgeleverd voor 2012. Is het daarna opgeleverd dan kunnen er toch nog kansen zijn, maar alleen voor verduurzamingsmaatregelen die het maatschappelijk vastgoed gasloos maken.

Op een maatregelenlijst staan de subsidiabele verduurzamingsmaatregelen vermeld. Voorbeelden van maatregelen waarvoor eerder subsidie is toegekend, zijn:

  • warmtepompen
  • zonnepanelen
  • isolatie van de thermische schil (vloer, dak en spouwmuur)
  • HR-glas
  • koude- of warmteterugwinningssyteem
  • ledverlichting
  • energieopslag in de vorm van een zout(water)batterij
  • infrarood verwarmingspaneel

 

* Tip 4: De lijst van subsidiabele verduurzamingsmaatregelen staat hier.

 

* Tip 5: Een organisatie mag per maatschappelijk vastgoed slechts één keer een (succesvolle) DUMAVA-subsidieaanvraag doen. Kijk daarom niet alleen naar de korte termijn. Na subsidietoekenning heeft een organisatie, met een jaar extra uitstel, drie jaar de tijd om het project uit te voeren.

 

Losse maatregelen of integraal verduurzamen

Organisaties mogen voor DUMAVA-subsidie één, twee of drie verduurzamingsmaatregelen indienen. Deze verduurzamingsmaatregelen moeten vermeld staan in het energieadviesrapport. Hierop kan een organisatie 30 procent subsidie krijgen, waarbij het minimale subsidiebedrag € 5.000,- moet zijn. Dat betekent dat de totale kosten van de verduurzamingsmaatregelen minstens € 16.666,- bedragen.

Als de organisatie meer dan drie goedgekeurde verduurzamingsmaatregelen wil uitvoeren, is sprake van een zogenaamd ‘Integraal verduurzamingsproject’. De verduurzamingsmaatregelen moeten voortkomen uit een ‘Integraal Maatwerkadvies’ en daar komen andere voorwaarden bij kijken dan het één, twee of drie-maatregelentraject, namelijk:

  • de verplichting om minimaal drie stappen in het energielabel vooruit te gaan, tot minimaal energielabel B;
  • voorafgaand aan de aanvraag en na het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen moet de organisatie energielabels laten opstellen waaruit de vooruitgang blijkt.

 

Cofinanciering en samenwerkingen aangaan

Met DUMAVA-subsidie kan een organisatie 30 procent van de verduurzamingsmaatregelen subsidiëren. Dat betekent dat er nog 70 procent aan cofinanciering nodig is. Voor de aanvragende organisatie ligt er dus een behoorlijke opgave om een sluitende begroting te realiseren. Vooral omdat die organisatie geen andere al toegekende subsidies mag inzetten als dekking. In de praktijk ontstaan er verschillende vormen van cofinanciering, waarbij juist die diversiteit leidt tot succes. Organisaties kunnen hun eigen vermogen inzetten, leningen afsluiten, obligaties verstrekken, de achterban/leden betrekken bij wervende acties en een beroep doen op fondsen.

* Tip 6: De wereld van fondsenwerving is zeer complex en verduurzaming is (nog) niet bij alle fondsen een actueel thema. Zoek contact met een fondsenwerver om de kansen in beeld te krijgen.

 

* Tip 7: Provincies bieden ook ontzorgingsprogramma’s maatschappelijk vastgoed aan. Organisaties kunnen vanuit deze ontzorgingsprogramma’s gebruikmaken van advies en ondersteuning op maat. De kosten voor de verduurzamingsmaatregelen zelf vallen buiten deze programma’s.

 

Aanvraag indienen in de praktijk

Een organisatie kan een DUMAVA-aanvraag indienen via de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Maak hiervoor een RVO-account aan. Om in te loggen is een eHerkenning nodig van minimaal niveau 2+.

De eerstvolgende mogelijkheid tot indienen is 22 april 2024 zijn. Bij de afgelopen twee aanvraagmogelijkheden was het beschikbare subsidiegeld op dezelfde dag al overvraagd. Daarom heeft RVO geloot tussen alle indieners die op de dag van overvraging de aanvraag hadden ingediend. De verwachting is dat dit voor de komende indieningsmogelijkheid vergelijkbaar zal zijn.

 

* Tip 8: Twee weken voor de deadline van indienen, kan een organisatie de vooraanvraag insturen. Zorg dat alle benodigde informatie en documentatie dan beschikbaar zijn.

 

* Tip 9: Er zijn subsidiebureaus die een deel of het hele DUMAVA-traject uit handen kunnen nemen. Sommige werken op basis van No-Cure-No-Pay of gebaseerd op een uurtarief.