Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

zoals deze gehanteerd worden door: SUBSIDIEGEZOCHT hierna ook te noemen SUBSIDIEGEZOCHT alsmede wij of ons, gevestigd op Ecu 21A, 8305 BA Emmeloord. Het bedrijf staat ingeschreven bij de KvK te Lelystad onder nummer 86534866:

1. Geldigheid

1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SUBSIDIEGEZOCHT gedane aanbiedingen en alle door SUBSIDIEGEZOCHT uit hoofde van haar be­drijf gesloten overeenkomsten.

1.2.
De nummering en de titels van de artikelen heeft alleen tot doel om de leesbaarheid te bevorderen. Hieraan kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

1.3.
Een opdracht of bestelling door een Opdrachtgever geldt als onvoorwaardelijke accep­tatie van deze algemene voorwaar­den. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met een Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

1.4.
In deze voorwaarden worden de begrippen subsidie en bijdrage als synoniem van elkaar gebruikt. De overeenkomst en de voorwaarden zijn derhalve van toepassing op elke overeenkomst met SUBSIDIEGEZOCHT waarin SUBSIDIEGEZOCHT de verplichting op zich neemt om zich in te spannen om bij wat voor instelling, stichting, overheid of bedrijf dan ook een financiële bijdrage in welke vorm of onder welke benaming dan ook ten behoeve van een Opdrachtgever te krijgen. Onder financiële bijdragen worden ook uitdrukkelijk terug te vragen (eco)belastingen, heffingen en retributies verstaan.

1.5.
Van deze voorwaarden afwijkende bijzondere bedingen zijn slechts bindend voorzover ze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6.
Indien een Opdrachtgever zelf ook algemene voorwaarden hanteert zijn deze niet van toepassing indien en voorzover dit niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

1.7.
Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden laat de geldigheid voor het overige onverlet.

1.8.
Indien SUBSIDIEGEZOCHT niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat SUBSIDIEGEZOCHT het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden zal verlangen.

 

2. Overeenkomst

2.1
Overeenkomsten met ons uit hoofde van ons bedrijf gesloten en aanbiedin­gen door ons gedaan zijn voor ons slechts bindend indien en voorzover wij dit schriftelijk bevestigen.

2.2
Afspraken met onze ondergeschikten of door ons ingeschakel­de hulpperso­nen binden ons niet indien en voorzover wij deze afspraken niet schriftelijk bevestigen.

2.3
Offertes en overeenkomsten bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in onze schriftelijke bevestiging zijn gespecificeerd.

2.4
Elke door ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij zal blijken, zulks uitsluitend te onzer beoorde­ling.

2.5
SUBSIDIEGEZOCHT is gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst of een deel van haar verplichtin­gen door derden te laten uitvoeren.

2.6
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van SUBSIDIEGEZOCHT haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.

2.7
Degene die de overeenkomst namens Opdrachtgever ondertekend verklaart met de ondertekening van de overeenkomst daartoe bevoegd en/of gemachtigd te zijn. Wanneer zulks later niet het geval blijkt te zijn is de ondertekenaar naast degene namens wie hij ondertekend persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit deze overeenkomst.

2.8
Offertes zijn ten alle tijde vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders uit de offerte blijkt.

2.9
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen loopt een overeenkomst door tot en met het moment waarop de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 

Wijzigingen

3.1
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht of overeenkomst die door de Opdrachtgever gewenst worden moeten door hem tijdig aan ons worden doorgege­ven. Indien de verlangde wijzigingen mondeling zijn doorgegeven is de tenuitvoer­legging hiervan ten volle voor rekening van de Opdrachtgever.

3.2
Indien en voorzover de al dan niet verlangde wijzigingen hogere kosten met zich meebrengen wordt hiervan door ons mondeling of schriftelijk mededeling gedaan aan de Opdrachtgever.

3.3
Hogere kosten tengevolge van wijzigingen worden aan de Opdrachtgever doorbere­kend ongeacht of de wijzigingen mondeling dan wel schriftelijk zijn doorgegeven.

3.4
Indien en voorzover de Opdrachtgever niet bereid is om de hogere prijs te betalen worden de gewenste veranderingen niet aangebracht en wordt de opdracht conform de oorspronke­lijke afspraak uitgevoerd en voorzover dat niet mogelijk is conform de oorspronkelijke afspraak afgerekend.

3.5
Onze weigering om gewenste veranderingen uit te voeren is voor de Opdrachtgever geen reden om de overeenkomst te ontbinden. Hij is en blijft aan de oorspronkelijke overeen­komst gebonden.

3.6
Door het uitvoeren van wijzigingen kan de oorspronkelijk afgesproken leveringstermijn overschreden worden. Deze eventuele overschrij­ding komt geheel voor risico van de Opdrachtgever.

4. Prijzen / kosten

4.1
Alle door SUBSIDIEGEZOCHT gegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele invoerheffingen tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Evenmin zijn bij de prijzen kosten van (uitsluitend in overleg in te schakelen) derden en dergelijke inbegrepen.

4.2
Alle door SUBSIDIEGEZOCHT opgegeven prijzen worden te goeder trouw gegeven.

4.3
Prijsverhogingen die optreden ten gevolge van gewijzigde overheidsmaatregelen en voorschriften worden door SUBSIDIEGEZOCHT aan de Opdrachtgever doorberekend.

 

Diensten

5.1
De door SUBSIDIEGEZOCHT uit te voeren werkzaamheden zijn limitatief in de overeenkomst omschreven.

5.2
Bij de bepaling van de kwaliteit van de door SUBSIDIEGEZOCHT geleverde diensten is niet uitsluitend de subjectieve verwachting welke de Opdrachtgever van de betreffende diensten heeft doorslaggevend. Bepalend is hetgeen in de branche als normaal beschouwd dient te worden.

5.3
Op SUBSIDIEGEZOCHT rust een inspanningsverplichting om, voorzover redelijkerwijze van haar gevergd kan worden, zich in te spannen ten behoeve van de Opdrachtgever subsidies en financiële bijdragen onder wat voor benaming dan ook trachten te verkrijgen. SUBSIDIEGEZOCHT doet zulks naar beste kunnen.

5.4
Indien SUBSIDIEGEZOCHT omtrent de mogelijkheid tot het verkrijgen van een subsidie of bijdrage mededelingen doet, worden deze mededelingen te goeder trouw gedaan en kan het onverhoopt weigeren van een subsidie of bijdrage geen reden tot opzegging, ontbinding, opschorting of schadevergoeding zijn.

5.5
Indien er voor het realiseren van een bepaald project vergunningen of ontheffingen of zaken zoals bouwtekeningen nodig zijn, dient de Opdrachtgever, tenzij expliciet anders overeengekomen, hier zelf op eigen kosten voor te zorgen.

6. Intellectuele eigendom

6.1
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder ook uitdrukkelijk de auteursrechten, van door of namens SUBSIDIEGEZOCHT opgestelde aanvragen zijn en blijven eigendom van SUBSIDIEGEZOCHT. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SUBSIDIEGEZOCHT mogen de aanvragen niet worden gepubliceerd en/of worden verveelvoudigd of aan derden ter beschikking te worden gesteld zodat deze derden hun voordeel er mee kunnen of zouden kunnen doen.

6.2
Opdrachtgever vrijwaart SUBSIDIEGEZOCHT voor alle aanspraken wegens inbreuken op intellectuele eigendomsrechten welke derden menen te hebben op door Opdrachtgever aangeleverde zaken zoals ontwerpen, tekeningen etc.

7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1
Opdrachtgever is verplicht om alle door SUBSIDIEGEZOCHT gevraagde stukken en informatie op het eerste verzoek daartoe aan SUBSIDIEGEZOCHT te verstrekken. Opdrachtgever dient uit eigener beweging alle informatie en stukken waarvan hij weet of redelijkerwijze kan weten dat die informatie en stukken van belang kunnen zijn voor de aanvraag aan SUBSIDIEGEZOCHT ter beschikking te stellen. Hiertoe behoren ook uitdrukkelijk aanpassingen in de begroting en veranderingen in de plannen. Opdrachtgever is verplicht om alle informatie naar waarheid te verstrekken.

7.2
Opdrachtgever is verplicht om alle in verband met de aanvragen ontvangen correspondentie uiterlijk binnen één week na de ontvangst daarvan in kopie aan SUBSIDIEGEZOCHT te doen toekomen. Hiertoe horen ook uitdrukkelijk verzoeken van informatie van het fonds en door het fonds op de aanvraag/aanvragen genomen beslissingen. Opdrachtgever dient SUBSIDIEGEZOCHT onverwijld, doch in ieder geval binnen een week na ontvangst daarvan, op de hoogte te stellen van ontvangen bijdragen en subsidies.

7.3
Opdrachtgever is verplicht om alle rechtstreekse contacten met instanties waar aanvragen zijn of zouden/zullen worden ingediend aan SUBSIEDGEZOCHT.NL te melden, althans zulks niet zonder overleg te doen.

7.4
Op de Opdrachtgever rust een (inspannings)verplichting om zich naast SUBSIDIEGEZOCHT in te spannen om een aanvraag tot een zo goed mogelijk en positief einde te brengen.

7.5
Het is Opdrachtgever verboden om toegekende gelden anders dan conform de toekenning en het daarbij gestelde doel en de gestelde voorwaarden te besteden.

7.6
Het is de Opdrachtgever verboden om zolang de overeenkomst met SUBSIDIEGEZOCHT loopt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUBSIDIEGEZOCHT rechtstreeks of via derden in verband met het zelfde project aanvragen om subsidies en financiële bijdragen te doen of te laten doen.

7.7
Het is de Opdrachtgever verboden om ter gelegenheid van een eventuele volgende of andere aanvraag op enigerlei wijze gebruik te maken van de door SUBSIDIEGEZOCHT opgestelde stukken, plannen en presentaties.

7.8
Tijdens de duur van de overeenkomst is het de Opdrachtgever verboden om zonder expliciete toestemming van SUBSIDIEGEZOCHT werkzaamheden, uitlatingen en evenmin overige activiteiten te ontplooien welke de uitkomst van de aanvraag/aanvragen negatief kunnen beïnvloeden.

7.9
Partijen verplichten over een weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie waar zij al dan niet in verband met de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgen. De door SUBSIDIEGEZOCHT opgestelde stukken en presentaties mogen, tenzij zulks noodzakelijk is voor het krijgen van de bijdrage, niet zonder toestemming van SUBSIDIEGEZOCHT ter kennis van derden worden gebracht of worden gebruikt voor herhaalde aanvragen of aanvragen bij anderen.

8. Opschorting

8.1
Wij zijn gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten wanneer de Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst en deze bij de overeenkomst horende algemene voorwaarden.

8.2
De in de vorige zin vermelde opschorting geeft geen reden tot schadever­goeding.

9. (Extra) Werkzaamheden

9.1
Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst extra werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten der overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging danwel onjuiste opgave van de Opdrachtgever dan worden deze werkzaamheden tegen het gangbare uurtarief doorbere­kend.

9.2
Indien een vast tijdstip voor de aanvang van de werkzaamheden is afgesproken is dit afgesproken ten behoeve van SUBSIDIEGEZOCHT

9.3
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat wij op de afgesproken tijd ongehinderd en zonder wachten met onze werkzaamheden een aanvang kunnen nemen.

9.4
Hierbij worden wachttijden, extra reistijden, extra transportkosten, en/of een aan de Opdrachtgever te wijten of voor zijn risico komende vertraging tegen het gangbare uurloon doorberekend. Ter bepaling van het feit welke omstandigheden voor risico van de Opdrachtgever komen zij verwezen naar het volgende artikel.

Aansprakelijkheid van SUBSIDIEGEZOCHT

10. Aansprakelijkheid

10.1
SUBSIDIEGEZOCHT is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interes­ten die het directe of indirecte gevolg zijn van: overmacht, daden of nalatigheden van de Opdrachtgever of zijn onderge­schikten, daden of nalatigheden van ons, onze ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege ons tewerk zijn gesteld, met uitzondering van die daden en nalatigheden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

10.2
Wij zijn nimmer gehouden om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een Opdrachtgever te vergoeden. Alleen directe materiële door de Opdrachtgever geleden schade, die het rechtstreekse directe gevolg is van ingevolge de vorige leden aan SUBSIDIEGEZOCHT toe te rekenen gedragingen, komt tot ten hoogste het factuurbedrag voor vergoeding in aanmerking.

10.3
Wij zijn nimmer jegens onze Opdrachtgever aansprakelijk voor eisen welke door over­heid en/of overheids­instellingen worden gesteld in verband met de opdracht.

10.4
Buitengewone omstandigheden die aanleiding geven tot een wijziging in de feitelijke omstandigheden leveren voor SUBSIDIEGEZOCHT overmacht op. Dit is onder meer in het geval

bij het optreden van stormschade en buitengewone weersomstandigheden,
bij brand of door andere oorzaak tenietgaan van het bedrijfspand en/of computersystemen van SUBSIDIEGEZOCHT
wanneer door of namens derden geleverde of verhuurde materialen niet of niet naar behoren functioneren
bij het uitvallen van de stroomvoorzieningen en/of uitval van telecommunicatieverbindingen
bij langdurige ziekte van werknemers en/of de eigenaar van SUBSIDIEGEZOCHT
in het geval van bij werkstakingen, oorlog, molest, natuurrampen en terrorisme


10.5
Ingeval van overmacht is SUBSIDIEGEZOCHT ontheven van haar verplichting tot het nakomen van de overeenkomst en kan de wederpartij geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling doen gelden. Hierbij heeft SUBSIDIEGEZOCHT het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen. Indien en voorzover de buitengewone omstandigheden van tijdelijke aard zijn kan SUBSIDIEGEZOCHT, zulks geheel te eigener beoordeling, de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de uitvoering van de overeenkomst wijzigen.

10.6
Wanneer de Opdrachtgever meent dat wij op enigerlei wijze schade hebben veroorzaakt waarvoor wij in zijn ogen aansprakelijk zouden zijn is hij verplicht om, op straffe van verval van zijn rechten dienaangaande, ons hiervan binnen 8 dagen na het optreden van de schade of binnen 8 dagen nadat de schade op enigerlei wijze aan hem bekend had kunnen zijn, mededeling te doen. Deze mededeling dient schriftelijk te geschieden.

10.7
SUBSIDIEGEZOCHT is aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, alsmede eigendommen van Opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door opzet of grove schuld van SUBSIDIEGEZOCHT of van hen, die door haar belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
10.8
De Opdrachtgever is ten volle aansprakelijk voor alle daden en nalatigheden van zichzelf en de door hem ingeschakelde hulppersonen.

10.9
De Opdrachtgever zal zich (onder meer) in de volgende gevallen en situaties niet op overmacht kunnen beroepen:

gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van de Opdrachtgever een beletsel doen opkomen
het niet door Opdrachtgever in voldoende mate controleren van aan Opdrachtgever verstrekte (concept)stukken
als een beletsel ontstaat en/of de schade optreedt ten gevolge van daden of nalatigheden van degene in wiens opdracht de Opdrachtgever op zijn beurt werkzaam is
geldelijk onvermogen, faillissement en surseance van betaling daarbij begrepen, bij de Opdrachtgever of bij degene voor wie de Opdrachtgever werkzaam is
gehele of gedeeltelijke overgang van de onderneming van de Opdrachtgever zelf of gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van degene in wiens opdracht de Opdrachtgever werkzaam is.
beslaglegging en of tenuitvoerlegging van gerechtelijke vonnissen, alsmede het uitoefenen van zakelijke zekerheidsrechten door een derde indien en voorzover dit tot voldoening van een vordering, die deze derde op de Opdrachtgever (of op degene ten wiens behoeve de Opdrachtgever werkzaam is) heeft, strekt.
het feit dat een verzekeraar, terecht of onterecht , de eventuele schade niet dekt.
het feit dat de Opdrachtgever minder winst zal maken of mogelijk zelfs verlies zal lijden
10.10
De onder 10.9. genoemde omstandigheden en situaties komen ten allen tijde voor risico van de Opdrachtgever, ongeacht het feit of hij daarop invloed heeft of niet. De al dan niet voorzienbaarheid van deze situaties doet daarbij niet terzake.

11. Reclame

11.1
De Opdrachtgever is verplicht om terstond na ontvangst van (concept)stukken deze grondig te inspecteren op gebreken en onvolkomenheden.

11.2
Bij aanwezigheid van gebreken als bedoeld in het vorige lid is de Opdrachtgever verplicht om ten spoedigste nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze zou hebben kunnen ontdekken dit aan ons te melden en dient hij ons in de gelegenheid te stellen om de gebreken te controle­ren.

11.3
Laat de Opdrachtgever na om binnen 8 dagen te reclameren, dan wordt hij geacht met de inhoud van de stukken in te stemmen.

11.4
Reclames die naar ons oordeel terecht zijn, geven, zulks geheel naar onzer keuze, recht op, hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag, hetzij op kosteloos herstel van de geconstateerde gebreken. De Opdrachtgever is ten allen tijde verplicht om SUBSIDIEGEZOCHT de gelegenheid tot herstel te geven en dient SUBSIDIEGEZOCHT daartoe schriftelijk in gebreke te stellen.

11.5
Reclames dienen ten allen tijde schriftelijk te geschieden.

12. Opzegging/annuleren

12.1
Wanneer Opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt en/of SUBSIDIEGEZOCHT door omstandigheden die voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen in de uitvoering van haar werkzaamheden wordt gehinderd althans de uitvoering van de werkzaamheden hierdoor wordt bemoeilijkt is SUBSIDIEGEZOCHT gerechtigd de overeenkomst op te zeggen danwel de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten. Opzegging/opschorting op deze grond laat de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

12.2
De Opdrachtgever kan, wanneer hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (en/of bij de Kamer van Koophandel inschrijvingsplichtig is), in afwijking van artikel 7:408 BW de overeenkomst, zolang er nog geen beslissing op de aanvraag/aanvragen is, niet tussentijds opzeggen. Nadat de beslissing op de aanvraag/aanvragen schriftelijk ter kennis van SUBSIDIEGEZOCHT is gebracht kan Opdrachtgever de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar schriftelijk opzeggen.

12.3
In het geval Opdrachtgever na ondertekening van de overeenkomst wenst te annuleren en SUBSIDIEGEZOCHT daadwerkelijk werkzaamheden heeft verricht is zij daartoe gerechtigd mits zij (ter keuze van SUBSIDIEGEZOCHT) de ten gevolge hiervan door SUBSIDIEGEZOCHT mis te lopen winst vergoedt, althans de gewerkte uren tegen een gangbaar uurtarief van minimaal € 90,00 ex. Btw per uur vergoedt. Laatstgenoemd uurtarief wordt volgens de CPI van het CBS jaarlijks geïndexeerd.

13. Vergoedingen/provisie

13.1
De Opdrachtgever dient het overeengekomen vaste bedrag binnen 2 weken na factuurdatum te betalen.

13.2
De opdrachtgever is daarnaast de overeengekomen provisie verschuldigd op het moment waarop de aangevraagde subsidie of financiële bijdrage door Opdrachtgever wordt ontvangen. Hierbij geldt dat elke subsidie of bijdrage welke na inschakeling van SUBSIDIEGEZOCHT, al dan niet rechtstreeks, door de Opdrachtgever wordt ontvangen, SUBSIDIEGEZOCHT recht geeft op de afgesproken provisie over het door Opdrachtgever naar aanleiding van een aanvraag ontvangen bedrag.

13.3
Wanneer Opdrachtgever de in artikel 7 opgenomen verplichtingen, na daartoe gesommeerd te zijn, niet nakomt of (zonder sommatie) de aldaar overeengekomen verboden overtreedt is Opdrachtgever, onverminderd het recht van SUBSIDIEGEZOCHT om volledige schadevergoeding te vorderen, een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging en verrekening vatbare boete ter hoogte van de volledige provisie verschuldigd. De verschuldigde provisie wordt alsdan berekend over het aangevraagde bedrag of de aangevraagde bedragen (en derhalve niet over het toegekende bedragen), zulks ongeacht of daadwerkelijk een uitkering is gevolgd of zal volgen.

13.4
De volledige provisie, althans een contractuele boete ter hoogte van de provisie, is eveneens verschuldigd in het geval door toedoen van of aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden een toegezegde bijdrage niet daadwerkelijk tot uitbetaling komt, waarbij SUBSIDIEGEZOCHT het recht heeft om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

14. Facturen/betalingen

14.1
De Opdrachtgever is verplicht om alle door ons verstrekte facturen, onverschillig of het een voorschotnota betreft of niet, zorgvuldig op hun juistheid te controleren en eventuele onjuistheden binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ons te melden. Indien en voorzover de Opdrachtgever dit achterwege laat wordt aangenomen dat hij zonder enig voorbehoud instemt met de betreffende factuur en de volledige inhoud daarvan.

14.2
Indien de Opdrachtgever door hem geconstateerde onjuistheden niet of niet tijdig meldt is hij in geen geval gerechtigd de betaling van de factuur op te schorten of een eventuele verschil achter te houden of in verrekening te brengen.

14.3
Alle facturen dienen strikt binnen 2 weken na factuurdatum betaald te worden. Opdrachtgever stemt er mee in dat onze facturen niet verrekend kunnen en mogen worden met vermeende vorderingen van de Opdrachtgever op SUBSIDIEGEZOCHT

14.4
Wanneer de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling nodig is in verzuim. Wij kunnen echter, zonder dat dit overigens onze rechten aantast, de Opdrachtgever alsnog een korte periode de gelegenheid bieden om zonder bijkomende kosten de hoofdsom te betalen.

14.5
Wanneer wij een bepaalde Opdrachtgever in het verleden al dan niet stilzwijgend hebben toegestaan om de betalingstermijn zonder gevolgen te overschrijden kan de betreffende Opdrachtgever noch in het heden noch in de toekomst een beroep op deze toeschietelijkheid doen en blijft het in lid c. bepaalde onverkort van toepassing.

14.6
De Opdrachtgever is verplicht om buiten de hoofdsom en rente om, alle gerechtelijke en buitengerechte­lijke kosten, veroorzaakt door het achterwege blijven van de betaling, te vergoeden.

14.7
Wanneer wij ter gelegenheid van een of meerdere aanmaningen niet dadelijk betaling van rente en kosten vorderen houdt dit geenszins in dat wij afstand doen van het recht om deze kosten en rente in een later stadium alsnog met ingang van de vervaldatum te vorderen.

14.8
De Opdrachtgever is over de tijd dat hij in verzuim is een contractuele rente van 1,5 procent per maand over de hoofdsom verschuldigd. Elke ingetreden maand zal als volledige maand worden gerekend.

14.9
De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,– exclusief BTW per geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten factuur.

14.10
De grootte van en de gehoudenheid tot het betalen van buitengerechtelijke kosten blijkt reeds uit het feit dat wij ons op enig moment verzekeren van de hulp van derden teneinde betaling te verkrijgen.

14.11
Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch ingeval van te late betaling.

15. Slotbepaling

Op alle met of door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en geschillen met betrekking tot overeenkomsten met of door ons gesloten zullen worden voorge­legd aan de bevoegde Burgerlijke rechter.